Настоящите Общи Условия уреждат взаимоотношенията между САВАНА 2020 ЕООД , с ЕИК 206417305 , седалище и адрес на управление: гр. София, , ул. Несебър 30 – дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България,  потребителите на Интернет страницата (уеб сайта) „savana-deals.com” (собственост на САВАНА 2020 ЕООД ) и рекламодателите (предоставящи услуга и/или стока в платформата за групово пазаруване “ savana-deals.com”)във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения между трите страни.

Интернет страницата (уеб сайтът) savana-deals.com е разработен и се поддържа от  САВАНА 2020 ЕООД     с ЕИК: 206417305 , седалище и адрес на управление: гр. София, , ул. Несебър 30 – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България.

При регистрация на потребителски профил в информационната система на savana-deals.comпотребителят попълва регистрационна форма, което представлява словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията. Формата съдържа информация за името, електронен адрес, адрес за доставка, телефон и се записва на сървъра на savana-deals.com като става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП. При регистрацията потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл.3, ал.2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора за обвързани от тях. При промяна на общите условия, на всеки регистриран потребител се предоставя, чрез информационната система на сайта, възможност да се запознае с новите общи условия.

I. Пояснение на някои термини

С приемането на настоящите Общи Условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

1.     Браузър е софтуерно приложение,  което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.

2.     Уебсайт  („website”) e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL)по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

3.     Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си  или е достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил стока или услуга от интернет сайта и др.);

4.     Платформа е цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния.

5.     Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства.

6.     Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

7.     Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.

8.     Информационна система е взаимосвързана съвкупност от средства, методи и персонал, използвана за обработка, съхраняване на данни с цел предоставяне на информация за достигане на поставена цел.

9.     IP Адрес („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

10.  Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.

11.  Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя  и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

12.  Потребителският профил е обособена част от уебсайта savana-deals.com, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от САВАНА 2020 ЕООД , предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от САВАНА 2020 ЕООД ,  единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име (емайл) и парола. Клиентският профил осигурява на Клиента възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване на Ваучери от уебсайта savana-deals.com с възможност за отказ от получаване на оферти, информационен бюлетин и др.

13.  Продажна цена е обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

14.  Ваучер е документ под отчет, който потребителите получават в електронен вид, който удостоверява, че потребителят е заплатил промотираната стока или услуга. Валидният Ваучер съдържа освен код за извършване на плащане, и ПИН код, който удостоверява, че Ваучерът е заплатен от Потребителя.

15.  Рекламодател е всяко физическо или юридическо лице, което чрез Платформата, собственост на САВАНА 2020 ЕООД , управлявана чрез интернет сайта, находяща се на електронния адрес  savana-deals.com, е предоставил изключителни права на САВАНА 2020 ЕООД  да промотира собствения му продукт и/или услуга.

II. Предмет на договора

1.     САВАНА 2020 ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване на предоставени от рекламодателите (предоставящи) услуга и/или стока, по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си savana-deals.com.

2.      САВАНА 2020 ЕООД се задължава да предостави на регистрираните потребители достъп до електронна система за групово онлайн пазаруване, като осъществява контакта между потребителите и рекламодателите за сключване на договор за закупуване на стоки и/или услуги и предварително плащане на договорената цена. Договорът междупотребителите и рекламодателите се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (сключване на определeн брой договори и др.) или срок.

3.    САВАНА 2020 ЕООД единствено и само поддържа интернет сайта savana-deals.com, като не носи отговорност при следните случаи:

·         · За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на САВАНА 2020 ЕООД или трети лица, подизпълнители в сайта savana-deals.com;

·         · За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на САВАНА 2020 ЕООД ;

·         · За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки, банери, поставени на настоящия сайт;

·         · За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди;

·         · Ако трето лице – приносител на ваучера е упражнило правата по него без знанието или въпреки волята напотребителя;

·         · За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта savana-deals.com, независещи от екипа на същия.

1.     Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретен потребителски профил в рамките на информационната система на savana-deals.com. Когато потребителят промени потребителското си име, savana-deals.com не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

2.     Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавноsavana-deals.com за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

3.     Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на savana-deals.com, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на savana-deals.com, без изричното разрешение на САВАНА 2020 ЕООД .

III. Условия касаещи продажбата, закупуването и използването на ваучери

1.         При закупуване на Ваучер и извършване на превод посредством изчерпателно изброените в сайта начини, САВАНА 2020 ЕООД обработва заявката за плащане, а потребителят получава ваучер за използване на офертата в профила си в savana-deals.comот страницата „моите ваучери”, най-късно до 72 часа след затварянето на сделката на сайта!

2.         Ако по някаква причина дадена оферта отпадне, и услугата или стоката не може да бъде извършена или предадена потребителят получава обратно платената сума.

3.         Когато Потребител е платил с банкова карта за съответната услуга, спазил е всички условия и срокове, но не е получил услугата, по независещи от него причини – САВАНА 2020 ЕООД се задължава да възстанови сумата, обратно по картовата сметка на потребителя. Възстановяването на платената сума – може да бъде извършено, само и единствено с операция с карта.

4.         Рекламодателят е длъжен да обслужи Потребителя, притежаващ активиран Ваучер в съответствие с условията на Ваучера. При неизползване на ваучера по време на промоцията, в срок до три дни след нейния край, потребителят може да поиска връщане на платената сума, като след истичане на този период,потребителят губи платената стойност по ваучера.

5.         За да бъде закупен Ваучер, се изисква активен профил и е-майл в системата на сайта и парола. Потребителят отговаря за всички действия, резултат на използването на Сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.

6.         Потребителят се задължава при използването на своя профил да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящото потребителят се задължавате да уведомява savana-deals.com незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да поддържа информацията в профила си актуална.

7.         С поръчката и плащането на цената потребителят сключва договор с рекламодателя за покупка на определена стока/услуга. САВАНА 2020 ЕООД  е само пряк представител и не е страна по този договор, полученият Ваучер се издава от рекламодателя и той отговаря за изпълнението на договора си спотребителя.  

8.         За всяка конкретна промоция е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения, които се обявяват в сайта.

Политика за защита на лични данни (GDPR)

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата политика на САВАНА 2020 ЕООД за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни. Тази политика е неизменна част от Общите условия .

Ако имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Политика, на страницата 

Контакт с нас , можете да намерите информация за връзка с нас.

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни.

Важно:
 Регистрирайки се в платформата ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате чрез приемане на Общите условия на сайта.
Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Платформата ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на нашата платформа би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до тях.
 В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; необходимост за изпълнение на договор и др
Контролният орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни.

2. ПОНЯТИЯ

ДРУЖЕСТВОТО или АДМИНИСТРАТОРЪТСАВАНА 2020 ЕООД , ЕИК 206417305 , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Несебър 30.

ЛИЧНИ ДАННИ: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.

ПЛАТФОРМАТА: Понятието касае виртуална платформа, собственост на САВАНА 2020 ЕООД , която обхваща следният сайт, обслужван от обща техническа инфраструктура и програмен код.

Savana-deals.com – Информационна платформа за „групово пазаруване“, от която САВАНА 2020 ЕООД  отдава виртуално пространство на Търговци-продавачи, за публикуване на оферти за продажба от разстояние на техни услуги/стоки към крайни Потребители-купувачи.

3ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение

Според начина, по който лицата използват Платформата ни и предоставяните от нея услуги, те спадат в няколко подразделения, изброени по-долу. В зависимост от тях, данните на Субектите се обработват в отделни Регистри на лични данни, като при всеки от тях обработването може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.

Едно и също лице може да попада едновременно в повече от едно от изброените подразделения. Например, всеки Регистриран потребител също така е и Посетител; всеки Потребител-купувач освен това е и Регистриран потребител и Посетител.

*   Посетители
 Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страница, част от Платформата, или посещава различни нейни секции и страници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).
 Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.
 Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.
– Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.
 Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за бисквитки.

*  E-mail абонати
 E-mail абонат е всеки Посетител, който е извършил абониране за автоматичен електронен e-mail бюлетин на Платформата, за получаване на писма по e-mail, съдържащи различни единици информация от Платформата, търговски предложения и други. Електронният e-mail бюлетин се изпраща директно от Администратора, без използване на външни посреднически услуги.
 Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, E-mail адрес, Данни за местонахождение, неизменна част от предоставянето на услугата, Преференции на абоната относно предмета на абонамента му (интерес към градове и локации, категории и др.; дни на получаване на писмата и други настройки), Информация за използвания браузър/устройство.
– Цели на обработването: Осигуряване на възможност и обслужване на електронни абонаменти (e-mail бюлетини), за които посетители се записват (абонират) – за получаване по e-mail на различни единици информация от Платформата, търговски предложения и други.
 Срок за съхранение: До 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на абоната или от страна на Администратора.
 Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин).


Регистрирани потребители
– Регистриран потребител е всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация в Платформата, чрез въвеждане на e-mail адрес (и/или потребителско име) и парола, с което действие създава свой т.нар профил или акаунт.
 Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Основни задължителни данни: Имена, E-mail адреси, IP адреси; Незадължителни данни, въвеждани от потребителя: Местоживеене, Телефонен номер, Пол, Възраст, Снимка/Аватар, Facebook профил, Google профил; Други данни: Информация за извършени действия от субекта в Платформата, Връзки с други потребители (онлайн приятелства и други), Информация за използвания браузър/устройство.
 Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт, даващ възможност за използване на услуги на Платформата, като: сключване на договори от разстояние за извършване на покупки, поддържане на потребителски профил, взаимодействие с други потребители и др.
 Срок за съхранение: 2 години след прекратяване на регистрацията от страна на потребителя или от страна на Администратора, ако има направени покупки или заявки. Ако няма такива – след закриване на профила, което в този случай се счита и за оттегляне на съгласието.
 Правно основание за обработването: Съгласие с Общите условия при регистриране на профил.


* Потребители-купувачи
 Потребител-купувач е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който чрез техническите средства на Платформата извърши (или заяви извършването на) сключване на Договор за покупко-продажба с даден Търговец-продавач, с цел закупуването от разстояние на оферирана от последния услуга/стока в Платформата (или сходно действие).
 Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес, IP адреси, Информация за извършени покупки, Информация за извършени действия от субекта в Платформата.
 Цели на обработването: Осигуряване на възможност за извършване на покупки чрез Платформата, чрез сключване на договори от разстояние с Търговци-продавачи; Предоставяне към съответните Търговци-продавачи на информация за така възникнали покупки и за купувачите, необходима за изпълнението на сключените договори и доставяне на съответнита закупени услуги.
 Срок за съхранение: 10 години след последната извършена покупка от потребителя-купувач.
 Правно основание за обработването: Изпълнение на договор със съответния търговец-продавач, сключен посредством Платформата.


* Търговци-продавачи
 Търговец-продавач е всяко лице, офериращо свои услуги/стоки посредством Платформата, за извършване на продажби към Потребители-купувачи чрез сключване на договори от разстояние.Tова могат да са: Физически лица, опериращи в качеството си на търговци (еднолични търговци, лица на свободна професия и др.), както и Физически лица – управители и пълномощници на дружества, които дружества работят с Платформата в качеството им на търговци
 Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, ЕГН/ЛНЧ, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес.
 Цели на обработването: Създаване и поддържане на търговски взаимоотношения между Администратора и Търговците-продавачи; Сключване на договори; Бизнес комуникация; Осигуряване на възможност за публикуване на оферти в Платформата, обслужването и поддръжката им.
 Срок за съхранение: 10 години след прекратяване на правоотношението между Дружеството и съответния Търговец-продавач.
 Правно основание за обработването: Изпълнение на договор между Дружеството и съответния Търговец-продавач.

3.2. Вашите права

Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление на адреса на Дружеството, цитиран по-горе, или по електронен път – на e-mail адрес savanaesthetic@abv.bg, или чрез страницата Контакт с нас

 Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
 Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да изискате да коригираме тези лични данни.
 Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна.
 Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 Право на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 Право на преносимост на данни: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
 Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни, или до съда.

3.3. Съвместни администратори на лични данни (за данни на Потребители-купувачи)

При извършване на покупко-продажба между Потребител-купувач и Търговец-продавач, чрез сключване на договор от разстояние, това действие поражда правоотношения директно между двете страни. В контекста на тези правоотношения и с цел изпълнението на договора, Търговецът-продавач получава от Платформата частични данни за Потребителя-купувач (Имена, също понякога и Телефон, Адрес, E-mail адрес – според спецификата на конкретната закупена услуга, прилежащите ѝ особености, необходимостта от предварителна резервация и други). С това, Търговецът има статута на Съвместен администратор на тези данни, по смисъла на действащото законодателство. Като такъв, той има всички съпътстващи задължения и отговорности. Дружеството изрично е информирало Търговеца за тях и е подсигурило съгласието му, чрез отделен документ.

3.4. Предоставяне на Лични данни към трети лица

Дружеството не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:

* Описаното в предходния член предоставяне, което е необходимо за целите на сключване на договор между Потребител-купувач и Търговец-продавач;
* Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни;

* Ако сме получили съгласие от съответния Субект на данни;

* Дигитално псевдонимизирани данни за Посетители, Потребители и Абонати на Платформата могат да бъдат предоставяни по автоматичен начин към въшни услуги на наши доставчици, интегрирани в Платформата с цел преброяване на посещаемостта ни или с рекламни цели. Повече информация за тези външни услуги можете да намерите в Политиката за бисквитките, както и настройки за отказване от отделни видове услуги. Такова отказване може да бъде направено и чрез външни инструменти:Google Analytics , Google рекламни платформи, Facebook рекламни платформи,други платформи.

* Ако потребител-купувач е извършил плащане, и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган, поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Администраторът може да предостави данни на Потребителя-купувач към съответната банкова или платежна институция или законов орган.

3.5. Сигурност на данните

От наша страна сме взели необходимите технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на Личните Ви данни срещу неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна.

Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри, инсталирани в професионално оборудвано и технически поддържано помещение за колокация на телекомуникационно оборудване. Трансферът на данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва криптирано, чрез HTTPS.

3.6. Данни на непълнолетни лица

Услугите, предоставяни от savana-deals.com, са предназначени за лица, навършили 18 години.

Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате услугите ни. Ако използвате savana-deals.com ни подвеждате. В този случай, Дружеството не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна.

Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

4. БИСКВИТКИ

4.1. Сайтовете на Платформата, както и използвани от тях външни услуги, предоставяни от трети страни, използват бисквитки (cookies) за временно съхранение на малки частици информация, с цел коректно функциониране и предоставяне на максимално добри услуги. Подробна информация за видовете използвани бисквитки, настройки, изтриване и др., можете да намерите в следния документ – Политика за бисквитките.

5. ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ПРОЦЕСИ И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ

5.1. При регистрация в Платформата

* Регистрирайки се в savanna-deals.com, Посетителят (Регистриран потребител) получава т.нар. акаунт, състоящ се от две направления:
 Частен потребителски профил: Обособена част от Платформата, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Администратора, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно настоящата Политика. Достъпът до потребителския профил от страна на Регистирания потребител се осъществява чрез въвеждане на посочените от него e-mail адрес и парола и евентуално чрез други технически механизми. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и Администратора.

5.2. При регистрация в Платформата чрез външни инструменти (“Вход с Facebook”)

Когато Потребител с цел регистрация (или впоследствие след регистрация) използва инструментите за създаване на връзка между акаунта му в Платформата и акаунта му във Facebook, с това свое действие той оторизира Администратора да получи частични негови данни от профила му в съответната външна услуга, позволени от страна на Потребителя за предоставяне чрез настройките му в съответната външна услуга, при което:
* Администраторът може да получи данни на Потребителя, като Имена, Пол, Възраст, Местоживеене, Снимка/Аватар, които данни се добавят към създадения акаунт на Потребителя в Платформата.

* Администраторът може да получи възможност чрез съответната външна услуга да изпраща известия до Потребителя, изпращани в рамките на съответната външна услуга, с комуникационни или маркетингови цели (например: частни известия във Facebook).

Информацията, която чрез автоматични технически средства Администраторът може да получи и обработва по описания начин, се определя изцяло от Потребителя – чрез неговите настройки в рамките на съответната външна услуга (Facebook), в която той има акаунт и който акаунт е решил да свърже с акаунта си в Платформата. Регистрирането на потребителя с тези външни услуги се приема за съгласие за обработване на данните, предоставени чрез тях.

5.3. Препратки към външни сайтове

В отделни страници на Платформата може да се съдържат връзки/препратки/линкове към други (външни) сайтове. Те са част от съдържание, публикувано в Платформата от трети страни. Ако посетите външен сайт чрез препратка, налична в Платформата, Дружеството не носи отговорност за съдържанието на този външен сайт, за услугите и функционалностите му, както и за политиката му за защита на данни. Съветваме Ви винаги да се запознавате с политиките на посещаваните сайтове.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

2. Повече информация за начина на работа на Платформата можете да намерите в Общите условия , от които Настоящата политика е неизменна част.

Политика за “бисквитки“

Сайтът www.savana-deals.com използва „бисквитки“, които ни помагат да осигурим приятно преживяване докато разглеждате нашия Сайт, като същевременно ни позволяват да го подобряваме.

„Бисквитката“ е малък файл с букви и цифри, които се запазва във Вашия браузър или на твърдия диск на Вашия компютър, ако сте се съгласили. „Бисквитките“ съдържат информация, която се прехвърля на твърдия диск на Вашия компютър.

Ние използваме следните „бисквитки“:

·         Строго необходими “бисквитки“: Това са „бисквитки“, които са необходими за функционирането на нашия Сайт. Те включват например „бисквитки“, които Ви позволяват да влизате в защитените зони на нашия Сайт.

·         Аналитични/“бисквитки“за ефективност: Тези „бисквитки“ ни позволяват да разпознаваме и отброяваме посетителите на нашия Сайт и да видим как го ползват

Тази „бисквитка“ ни помага да подобрим начина, по който функционира нашият уебсайт.

·         Функционални „бисквитки“: Тези „бисквитки“ се използват, за да Ви разпознаят, когато се върнете на нашия Сайт. Това ни позволява да персонализираме съдържанието за Вас и да запомним Вашите предпочитания.

·         Насочващи „бисквитки“: Тези „бисквитки“ записват Вашето посещение на нашия Сайт, посетените от Вас страници и връзките, които сте проследили. Ние ще използваме тази информация, за да направим нашия Сайт и рекламите, предлагани на него, по-подходящи за Вашите интереси. Също така ние може да споделим тази информация с трети страни с тази цел.

Моля, имайте предвид, че трети страни могат също да използват „бисквитки“, върху които ние нямаме контрол. Тези „бисквитки“ може да са аналитични “бисквитки“ за ефективност или насочващи „бисквитки“. Ако не искате да използваме „бисквитки“, както сме описали по-горе, или ако промените решението си, след като вече сте се съгласили с използването на „бисквитки“, Вие можете да изтриете и блокирате „бисквитките“ на този Сайт чрез Вашия браузър. Ако използвате настройките на Вашия браузър, за да блокирате всички „бисквитки“ (включително основните „бисквитки“), части от нашия уебсайт може да не функционират.

Настоящите Общи условия са приети с решение на собственика на САВАНА 2020 ЕООД  от 01.02.2017г и влизат в сила от 01.02.2017г.: